ترشیاتە بەلەزەتەکان
لیستی ترشیاتەکانمان
under-heading
ZaitwniRwbaHanar
زەیتوون بە ڕوبەهەنار
٤٥٠٠ دینار
زەیتوون، سرکەی هەنار
Xayarshor
خەیارشۆر
٤٠٠٠ دینار
خەیار
ZaitwniRashChrch
زەیتوونی ڕەشی چرچ
٤٠٠٠ دینار
زەیتوونی ڕەش
Bibar
بیبەر
٢٠٠٠ دینار
بیبەر
ZaitwniSada
زەیتوونی سادە
٤٠٠٠ دینار
زەیتوونی زەرد
TrshiatiRwbaHanar
ترشیاتی ڕوبەهەنار
٢٥٠٠ دینار
زەیتوونی زەرد، تەرۆزی، بیبەر، سێوی ئەرزی، کەلەم، قەرنابیت
TrshiatiShahana
ترشیاتی شاهانە
٤٠٠٠ دینار
زەیتوونی زەرد، تەرۆزی، خەیار، قەرنابیت، شێلم، قەزوان
TrshiatiZard
ترشیاتی زەرد
٢٠٠٠ دینار
زەیتوونی زەرد، تەرۆزی، گێزەر، لیمۆ، بیبەر، سێوی ئەرزی، قەرنابیت
TrshiatiSwr
ترشیاتی سور
٢٠٠٠ دینار
زەیتوونی زەرد، تەرۆزی، قەرنابیت، شێلم، چەوەندەر، لیمۆ، بیبەر
TroziMahshi
تەرۆزی بە مەحشی
٣٠٠٠ دینار
تەرۆزی، کەلەم، قەزوان، کەرەوز
SirTrsh
سیری بە ترش
٥٠٠٠ دینار
سیر، سرکە
TrshiatiDankaHanar
ترشیاتی دەنکە هەنار
٤٠٠٠ دینار
زەیتوونی زەرد، قەرنابیت، سێوی ئەرزی، سیر، تەرۆزی، دەنکە هەنار
ZaitwniMahshiGezar
زەیتوونی مەحشی گێزەر
٢٥٠٠ دینار
زەیتوونی زەرد، گێزەر
ZaitwniBeNawkDankaHanar
زەیتوونی بێ ناوک بە دەنکە هەنار
٤٥٠٠ دینار
زەیتوونی زەرد، دەنکە هەنار
DankaHanar
دەنکە هەنار
٥٠٠٠ دینار
دەنکە هەنار، سرکە